Pracoviště pro počítačové modelování, numerické simulace a rapid prototyping

Toto výukové pracoviště vzniklo za podpory projektu FRVŠ A b 1965/2009. Řešený projekt se zabývá vytvořením integrovaného pracoviště, které umožňuje studentům FS VŠB-TU Ostrava osvojit si metody a principy zrodu strojních součástí od jejich návrhu a 3D počítačového modelu, přes konstrukční řešení a numerickou analýzu (zejména metodou konečných prvků, zkr. MKP) až po vznik fyzického prototypu metodami SRP (Subtractive Rapid Prototyping).

Řešitelský kolektiv:

Průběh řešení projektu:

Přínosy řešení projektu:

Výsledkem realizace projektu je významné zkvalitnění procesu výuky studentů konstrukčních oborů fakulty strojní, a to nejen v důsledku instalace nového „up to date“ vybavení, ale také v důsledku technologické vyspělosti tohoto zařízení, která se přímo odráží v celé řadě nových didaktických možností, jenž může lektor využít v procesu přímé i nepřímé výuky. jedná se především o pestrou paletu uplatnění interaktivní tabule (rychlejší a kvalitnější prezentaci probírané látky, snazší výklad práce s CAD/CAE programy, schopnost ukládání a distribuci sekvence obrazovek – scan promítaného obrazu včetně na tabuli zapsaných poznámek lektora, apod.), neustálý přístup k datům z výuky (kdykoliv a odkudkoliv, kde je internetové připojení), v neposlední řadě pro studenty velmi žádoucí přístup k robustnímu výpočetnímu výkonu i pro individuální práci mimo přímou výuku (opět po síti dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu, při rychlém širokopásmovém internetovém připojení odkudkoliv). Možnost získat 3D fyzický model konstrukčního a výpočtového návrhu součásti uzavírá ucelený řetězec inženýrského návrhu a povyšuje výukový proces na zcela jinou úroveň a dává neocenitelnou zpětnou vazbu v podobě možnosti pevnostních zkoušek navrženého fyzického prototypu, a tím ověření správnosti předchozích pevnostních analýz.