INFORMACE

Cílem konference je poznání současného stavu, výměna zkušeností, navázání a upevnění vzájemných vztahů pracovníků škol, podniků, vědeckých a výzkumných ústavů z oblasti experimentální analýzy napětí a experimentálního a numerického modelování v mechanice.

VĚDECKÝ PROGRAM KONFERENCE
 • rozvoj experimentálních metod v mechanice a jejich použití při řešení problémů v praxi
 • srovnání výsledků numerické a experimentální analýzy deformací a napětí
 • experimentální modelování v mechanice, mechatronice a biomechanice a jeho vztah k výpočtovému modelování
 • experimentální zařízení, automatizace měření, vyhodnocení a zpracování výsledků
 • problematika a pokroky při měření zbytkových napětí
JEDNACÍ JAZYK
Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a angličtina (simultární překlad nebude zajišťován).
VLOŽNÉ

Registrační poplatek je podle zákona číslo 526/90 Sb.na základě předpokládaných nákladů stanoven ve výši 5500,- Kč. Poplatek musí být hrazen bankovním převodem na účet:


ČSOB Ostrava, Holarova 5, 702 00, Ostrava 1, ČR
č.účtu: 127089559/0300
IBAN: CZ23 0300 0000 0001 2708 9559
SWIFT: CEKOCZPP
variabilní symbol: 339802
specifický symbol: …… (ID účastníka)

Originální ID bylo zasláno automaticky každému účastníku při registraci na konferenci. Při hromadné platbě na platebním příkazu, prosím, uveďte v poznámce pro příjemce všechna ID účastníků, za které je poplatek hrazen.

Registrační poplatek zahrnuje:

ubytování1400,-Kč
stravování650,-Kč
vložné3450,-Kč

Vložné zahrnuje organizační náklady konference, náklady na občerstvení, 1 výtisk sborníku, 1 CD, náklady na doprovodné akce v rámci konference. V případě neúčasti účastníka nebude poplatek vrácen, je však možné vyslat zástupce.
Konference se mohou zúčastnit i doprovázející osoby. Jejich program a rozsah požadovaných služeb je nutno dohodnout zvlášť s organizátory konference, dohodnutý poplatek bude uhrazen v hotovosti v místě konání konference.

SBORNÍK

Všechny příspěvky, které projdou recenzním řízením, budou publikovány ve speciálním čísle odborného časopisu VŠB-TU Ostrava - Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Sborník příspěvků konference a CD s plnými texty příspěvků obdrží účastníci při zahájení konference.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

15.1.2008 - ukončení registrace účastníků konference. Všichni zájemci o účast na konferenci se musí zaregistrovat vyplněním on-line registračního formuláře na www stránkách konference http://aplmech.vsb.cz/ean2008
31.1.2008 - Oznámení o přijetí či nezařazení příspěvku do programu konference, resp. oznámení o přijetí Vaší přihlášky, bude potvrzeno e-mailem.
29.2.2008 - Příspěvky do sborníku konference v rozsahu 4 strany musí být v angličtině a budou recenzovány. Zároveň budou publikovány na CD, pro publikaci na CD mohou autoři zaslat rozšířenou verzi svých příspěvků (do 10MB) rovněž v angličtině. Pokyny pro způsob vypracování příspěvků budou dostupné na www stránkách konference. Konečnou verzi příspěvků je nutné zaslat výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře na www stránkách konference.

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE
 • Předseda: prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. (VŠB – TU Ostrava)
 • prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. (FS ČVUT Praha)
 • prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. (LD ÚP Olomouc)
 • prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (FD ČVUT Praha)
 • prof. Ing. František Plánička, CSc. (FAV ZČU Plzeň)
 • doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (FSI VUT Brno)
 • Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. (SjF TU Košice)
ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE
 • Předseda: prof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
 • Místopředseda: Ing. Radim Halama, Ph.D.
 • Tajemník: Ing. Rostislav Kubala, CSc.